Tŷ Falcon – Gofod swyddfa i’w osod

Read in English

Gofod swyddfa llawr isaf newydd i’w osod yn gynnar yn 2023. Mae’r gofod swyddfa a gweithdy hwn, yn y porth i’r Môr Celtaidd yn Noc Penfro, yn ddelfrydol ar gyfer y diwydiant ynni adnewyddadwy.

Fel rhan o brosiect Hwb Morol Doc Penfro, mae Tŷ Falcon yn un o bedwar rhandy rhestredig Gradd II sy’n cael ei adnewyddu’n weithle modern hyblyg. Yn sgil hanes morol cyfoethog Doc Penfro, cynhaliwyd cystadleuaeth enwi yn 2021 i ailenwi pob rhandy, gyda phob enw’n canolbwyntio ar dreftadaeth, dyfodol adnewyddadwy a hanes morol yr ardal leol.

Awgrymwyd yr enw Falcon gan Marie Sampson a Victoria Allen, ac mae’n enw teilwng ar gyfer yr adeilad llawr isaf i’r gorllewin o Awyrendy Western, sy’n cael ei adnewyddu i gynnwys gofod swyddfa, mynediad ar hyd ramp a pharcio.

Cyfanswm mesuriadau'r gofod sydd ar gael yw 181m2, gyda gofod swyddfa yn amrywio o 22m2 i 51m2.

Mae’r datblygiad newydd cyffrous hwn yn Noc Penfro yn rhan o’r bennod nesaf yn ei hanes morol ac wrth fod wedi’i leoli yma, bydd gan eich busnes fynediad at:

  • Gadwyn gyflenwi leol brofiadol ar safle
  • Gweithlu dawnus lleol gyda sgiliau trosglwyddadwy o’r diwydiannau ynni
  • Sylfaen gynyddol o gwmnïau yn datblygu a phrofi dyfeisiau a rheoli prosiectau datblygu yn y diwydiannau Gwynt Alltraeth Arnofiol, Ynni Adnewyddadwy a Lleihau Carbon
  • Mynediad at y cei
  • Mannau storio mewnol ac allanol
  • Cysylltiadau trafnidiaeth da ar y ffordd a’r môr, gan gynnwys gwasanaeth llongau Irish Ferries ddwywaith y dydd i Iwerddon
  • Cymuned fusnes gefnogol a chydweithredol
  • Rheolwr Masnachol ymroddedig i weithio gyda chi wrth i’ch busnes ddatblygu
  • Arbenigedd tîm Porthladd Aberdaugleddau ar gael i gynnig arweiniad

I fod yn rhan o ailddatblygiad Tŷ Falcon, cysylltwch â Sharon Adams, y Rheolwr Masnachol, drwy gyflwyno ffurflen holi neu ffonio +44(0)1646 796152.

Y stori wrth wraidd yr enw “Falcon”…

Adeiladwyd dau HMS Falcon yn Noc Penfro, adeiladwyd yr HMS Falcon gyntaf yn ystod yr 1810au ac roedd yn llong ryfel slŵp ddeufast 10 dryll, Dosbarth Cherokee ar gyfer y Llynges Frenhinol. Ar ôl ei lansio ym mis Mehefin 1820, gwerthwyd yr HMS Falcon a’i hailenwi’n Waterwitch ym 1838.

Yr ail HMS Falcon i’w hadeiladu yn Noc Penfro oedd llong Slŵp Sgriw Yrru Bren. Lansiwyd HMS Falcon ym mis Awst 1854 i wasanaethu yn ystod Rhyfel y Crimea yn y Môr Baltig ac yna aeth ymlaen i wasanaethu yng Ngogledd America, Gorllewin Affrica ac Awstralia, a bu’n rhan o’r gwarchae oddi ar arfordir Courlan hefyd.

Ewch ymlaen i 1979, a dechreuwyd adeiladu llong ofod enwog iawn yn yr un Rhandy yn Awyrendy’r Gorllewin yn Noc Penfro, sef prosiect uchelgeisiol iawn ar y pryd a dyma gyfrinach fwyaf anobeithiol Doc Penfro hyd heddiw. Mae arddangosfa barhaol newydd i ddathlu 'Y Millennium Falcon – Y Llong Olaf i’w Hadeiladu yn y Royal Pembroke Dockyard' ar agor yng Nghanolfan Treftadaeth Doc Penfro erbyn hyn.

Dilynwch y gwaith o drawsnewid rhandai'r awyrendai Sunderland hanesyddol yn swyddfeydd a gweithdai modern ar gyfer diwydiant, o'r dechrau i'r diwedd >

Mae datblygiad Rhandai’r Awyrendy’n rhan o brosiect Hwb Morol Doc Penfro sy’n cael ei gefnogi gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe ac sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’n cael ei ariannu’n rhannol hefyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Swansea Bay City Deal

Pembroke Dock Marine logo