Gwahodd cymuned fusnes i ddigwyddiad arddangos a rhwydweithio Porthladd Penfro

24 October 2023

Read in English

Gwahoddir aelodau'r gymuned fusnes i fynychu digwyddiad rhwydweithio am ddim sy'n arddangos cwmnïau sydd wedi'u lleoli ac yn gweithredu ym Mhorthladd Penfro. Cynhelir y digwyddiad ar 3 Tachwedd rhwng 10am a 2pm, wedi'i leoli yn Nhŷ Catalina House, ger Awyrendy Gorllewinol Sunderland,  un o'r swyddfeydd newydd a'r mannau gweithdy a ddatblygwyd fel rhan o brosiect morol Doc Penfro a gefnogir gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd ymwelwyr â'r digwyddiad yn cael cwrdd â chynrychiolwyr o amrywiaeth o dros 20 o fusnesau sy’n rhan o’r gadwyn gyflenwi sy'n gweithredu ym Mhorthladd Penfro ac ar Ddyfrffordd Aberdaugleddau, gan gynnwys Williams Shipping, Mainstay Marine, Greenlink, Bargen Ddinesig Bae Abertawe a mwy.

Anogir gwesteion hefyd i ddod ag anrheg fach fel bwyd anifeiliaid anwes neu galendr Adfent i helpu i gefnogi elusennau lleol Greenacres Rescue a PATCH yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Meddai Sharon Adams, Rheolwr Masnachol ym Mhorthladd Penfro: "Bydd yn ddigwyddiad gwych ac yn gyfle i ddysgu mwy am yr holl fusnesau anhygoel rydyn ni'n gweithio mor agos gyda nhw yma ym Mhorthladd Penfro. Felly beth am ddod draw, cael paned, a gwneud cysylltiadau newydd!"

I gofrestru am docynnau am ddim i'r digwyddiad, anfonwch neges e-bost at marketing@mhpa.co.uk neu dilynwch y ddolen archebu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Porthladd Penfro – LinkedIn a Twitter.

Nodiadau i Olygyddion

Porthladd Aberdaugleddau yw prif borthladd ynni y DU a phorthladd prysuraf Cymru sy'n ymdrin â thua 20% o fasnach arfordirol Prydain mewn olew a nwy. Mae'n cael ei gydnabod yn eang yn y diwydiant fel prifddinas ynni'r DU.

Mae'r Porthladd, ynghyd â'r clwstwr o fusnesau sy'n gysylltiedig ag ynni ar hyd y Ddyfrffordd, yn sbardun allweddol i weithgarwch economaidd yn Sir Benfro, gan ddenu mewnfuddsoddiad a chefnogi dros 4,000 o swyddi.

Mae Porthladd Aberdaugleddau hefyd yn berchen ar Borthladd Penfro a Glannau Aberdaugleddau. Mae gweithgareddau fel trin cargo, gweithrediadau fferi, glanio pysgod ac ymweliadau gan fordeithiau yn ogystal â marina o'r radd flaenaf yn cael eu cynnal ar draws y ddau safle hyn.

Mae’r Porthladd, sy’n un o’r rhai mwyaf blaenllaw ar Arfordir y Gorllewin, yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yr unig Barc Cenedlaethol Arfordirol ym Mhrydain. Fe'i dynodwyd fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac mae ganddi lawer o ardaloedd wedi'u dynodi'n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Mae Porthladd Aberdaugleddau yn borthladd ymddiriedolaeth – sefydliad annibynnol, masnachol sydd â chyfrifoldebau statudol a lywodraethir gan ei Ddeddfau, er mwyn cynnal a gwella llywio a darparu gwasanaethau a chyfleusterau Porthladd a Harbwr. Hefyd, mae'r Porthladd yn darparu cefnogaeth ariannol ac mewn nwyddau sylweddol i amrywiaeth eang o achosion lleol. Mae'r holl elw yn cael ei gadw o fewn y busnes i ariannu'r amcanion hyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.mhpa.co.uk neu cysylltwch ag:

Anna Malloy
Porthladd o Aberdaugleddau
01646 696100
anna.malloy@mhpa.co.uk

Gwahodd cymuned fusnes i ddigwyddiad arddangos a rhwydweithio Porthladd Penfro.
Gwahodd cymuned fusnes i ddigwyddiad arddangos a rhwydweithio Porthladd Penfro.

Cartref i’ch busnes

Swyddfeydd a gweithdai newydd ar osod ym mhorthladd Penfro, y porth i'r Môr Celtaidd.

Learn More